Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria Hõimuklubi: miks soome üliõpilane õpib eesti keelt?

Soome Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Hõimuklubi õhtul kolmapäeval, 5. detsembril algusega kell 17 peab PhD Lembit Vaba ettekande „Miks soome üliõpilane õpib eesti keelt”. Kümneaastasele isiklikule kogemusele toetudes räägib ta eesti keele kui lähisugukeele õpetamisest Tampere ülikoolis.

Tamperes on praegu võimalik õppida eesti keelt ja kultuuri kõrvalainena. Eesti keele õppurite enamuse moodustavad Tamperes küll soomlased, kuid pea igas õpperühmas on või on olnud ka muude maade ja erineva emakeelega üliõpilasi, sh Venemaalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Eestist, Poolast, Iisraelist, Slovakkiast.

A priori võiks oletada, et praegusaja üliõpilase õppimismotiive dikteerivad eelkõige turumajanduse seadused ja selles kontekstis „eesti keele turuväärtus pole kõrge”. Seega ei tohiks soome üliõpilase huvi eesti keele vastu olla eriti suur. Ent eesti keel valitakse kõrvalaineks Tampere ülikoolis suhteliselt sageli paljude üliõpilaste poolt, kelle peaaine on kas mõni võõrkeel, soome keel, soome või üldkirjandus, majandusteadus, sotsioloogia, ajalugu, tehnikaülikooli üliõpilastel mõni tehniline eriala jne. Miks? Ettekandes avatakse ja lahatakse põhjusi ning tagamaid.

Õppimine ja õpetamine on teadupärast mitmetahuline nähtus ja protsess, mistõttu õppuri õppimismotiivid saavad õpingute jätkudes nüansirikkama, sügavama sisu, kui näiteks soov õppida eesti keelt, sest „see on ilus” ja „seda võib kuulata isegi siis, kui aru ei saa, millest räägitakse”. Eesti keele õppimise mõttekust on aegade jooksul põhjendatud Soomes mitmeti. Ettekandes heidetakse pilk selle küsimuse ajaloole.

Ettekandes on juttu ka lähisugukeele õpetamise eripärast ja soomlastele adresseeritud otsemeetodiõpikutest (s.t sellistest keeleõpikutest, mida koostades on silmas peetud konkreetse emakeelega õppureid). Ettekandja põhjendab, miks ta neid oma töös ei kasuta.

Lembit Vaba on uurinud läti laensõnu eesti keeles ning vanu balti laene läänemeresoome keeltes. Vaba kaitses 1978. aastal kandidaadiväitekirja “Läti laensõnad eesti keeles” (Tallinn 1977. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut) ja doktoritöö “Uurimusi läti-eesti keelesuhetest” (Tallinn – Tampere 1997. Eesti Keele Instituut – Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos).


Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 5. detsembril algusega kell 17 Tallinnas
Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.


Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.

Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Täiendav teave:

tel 6449270, 55 905432

www.fennougria.ee