Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Andres Heinapuu: Soomeugrilaste valitsus käis Rakveres nõu pidamasSoome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed said 24.–26. märtsini kokku Lääne-Virumaal. Maailmakongresside vahel tegutsev soome-ugri rahvaste koostöökogu kogunes Eestis juba neljandat korda. Kui varasemad kolm istungit on peetud Lohusalus, Leigol ja Võrus, siis seekord võttis külalisi vastu Rakvere.

Kohale tulid hantide, ingerisoomlaste, isurite, liivlaste, karjalaste, komide, kveenide, permikomide, setude, soomlaste, ungarlaste, vepslaste ning muidugi ka eestlaste esindajad. Eestlastest konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu kuuluvad ühtlasi ka ürituse korraldaja Fenno-Ugria Asutuse juhatusse.

Aastaplaani arutelu
Istungil arutati 2009. aasta tööplaani, mille keskseks ürituseks on oktoobris Komimaa pealinnas Sõktõvkaris peetav rahvusvaheline konverents emakeeleõpetusest kakskeelsuse tingimustes. Konverentsile tuleb eeldatavalt kokku umbes poolteistsada emakeeleõpetajat ning haridusametnikku kõigi soome-ugri rahvaste seast. Oma kogemusi on lubanud jagada ka soomlased, eestlased ja ungarlased.

Tänavu on plaanis ka soome-ugri keeltes kirjutavate ajakirjanike konverentsilaadne kohtumine Joškar-Olas ning Venemaa soome-ugri organisatsioonide liikmetele mõeldud koolitusprogramm, mille kaks esimest etappi toimuvad Venemaal, lõpposa aga Soomes Tamperes.

Üks ulatuslikest plaanidest on idapoolsetes soome-ugri keeltes tehtud telesaadetete, eelkõige teatrietenduste, kontserdite ja kultuurisaadete kättesaadavaks tegemine internetis. Kuna mitu soomeugri rahvast elab hajali, on see suurel osal rahvast ainus võimalus omakeelseid tele- ja raadiosaateid jälgida.

Et aga Venemaa soome-ugri alade telestuudiod, kus omakeelseid saateid aastakümnete vältel tehtud, on ülevenemaalise teleraadiokompanii Rossija filiaalid, siis kuulub nende saadete autoriõigus nimetatud ettevõttele. Kohtumisel otsustati hakata pidama läbirääkimisi telesaadete levitamisõiguste asjus Rossija juhtkonnaga.

Keelepesa-lasteaiad
Kõne all oli ka Soome algatatud keelepesade projekt, mis esialgu on käivitunud Karjalas ning laieneb sealt kavatsuste kohaselt peagi teistessegi Venemaa soome-ugri piirkondadesse. Keelepesad on lasteaiad, kus lastega kõneldakse ainult emakeeles, mitte enamuse keeles. Eriti kasulikud on keelepesad olnud siis, kui laste vanemad on juba kaotanud oma keele, kuid on huvitatud, et lapsed seda oskaksid.

Kveenide esindaja Börnar Seppola pidas just seda temaatikat kõige olulisemaks. Ta rõhutas, et lapsepõlves õpitud keel ei kao ning et kogu soome-ugri liikumise peaülesanne ja mõte on õpetada veel emakeelt rääkivate eest ära surijate asemele tulevatele noortele nende oma rahva keelt. Ainult nii on tema sõnul võimalik kindlustada keele säilimine.

Teemaks oli ka Euroopa Liidu eelarvest Venemaa vähemusrahvuste keele ja kultuuri edendamiseks eraldatud 2,5 miljonit euro saatus. Praeguseks on raha üle antud Venemaa regionaalarengu ministeeriumile, kes peab lähiajal otsustama, kuidas seda jagama hakatakse.

Konsultatiivkomitee järgmine istung otsustati pidada Siberis Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna pealinnas Salehardis. Töökorra järgi peab konsultatiivkomitee kogunema vähemalt üks kord aastas, tegelikult on aga koos käidud kaks korda aastas.

Globaalne koostöökogu
Konsultatiivkomitee on soome-ugri rahvaste maailmakongresside koordineeriv organ, mis tegutseb kooskõlas rahvusvahelise seaduse ning ÜRO põhimõtetega. Konsultatiivkomitee kaitseb soome-ugri rahvaste õiguseid ja huve vastavalt 1992. aastal vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Rahvastel on konsultatiivkomitees võrdne sõnaõigus ning hääletustel igaühel üks hääl sõltumata rahvaarvust. Komitee tegutseb õhimõttel, et kõigi soome-ugri rahvaste esindajad on võrdsed ja otsuseid võetakse vastu konsensuslikult, vaid organisatsioonilistes küsimustes võib toimuda hääletamine.

Alates 1993. aastast võttis konsultatiivkomitee valitsusvälise organisatsioonina osa ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni eelnõu ettevalmistamisest, praegu osaletakse ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi töös.