Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste maailmakongresside kodukord

Vastu võtnud
soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee
17.6.2003 Hantõ-Mansiiskis


I. Üldsätted

1.1. Soome-ugri rahvaste maailmakongress (edaspidi kongress) on valitsustest ja poliitilistest parteidest sõltumatu soome-ugri ja samojeedi rahvaste foorum, mis toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöö põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsioonile (Sõktõvkar, 1992)

1.2. Kongressi eesmärgid:

1.2.1. soome-ugri rahvaste omavahelise koostöö, ent ka soome-ugri rahvaste ja muude rahvaste koostöö edendamine kultuuri, informatsiooni, hariduse, teaduse, õiguse, ökoloogia, sotsiaalpoliitiliste küsimuste ja majanduse alal;

1.2.2. vastutegutsemine soome-ugri rahvaste keelelisele ja kultuurilisele assimilatsioonile;

1.2.3. kaasabi rahvusvaheliste inimõiguste, rahvaste enesemääramisõiguse ja põlisrahvaste õiguste normide rakendamisele;

1.3. Oma otsuste täitmiseks moodustab kongress koordineerivaks organike soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee.

1.4. Kongress on õiguspädev vähemalt poolte konsultatiivkomitees osalevate rahvaste delegatsioonide osavõtul.

II Delegaadid

2.1. Iga rahvas valib oma delegaadid kongrssile vabalt, delegatsiooni moodustamise mehhanism ei ole reglementeeritud.

2.2. Rahvaste esindusnormid määrab soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee.

2.3. Esindajate delegeerimise õigus on rahvaste kongressidel, nende puudmisel muud valitsusvälised organisatsioonid, mis esindavad vastava rahva huve. Vaidlusküsimused lahendab soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee.

III. Kongressi töökord

3.1. Kongressi töö toimub plenaar- ja sektsiooniistungitel.

3.2. Kongressi tööd juhib tööpresiidium, mis moodustatakse kongressi delegaatidest ja millr koosseisu kinnitab kongress konsultatiivkomitee ettepanekul.

3.3. Kongressi dokumentide ettevalmistamiseks moodustatakse redaktsioonikomisjon.

3.4. Plenaaristung:

3.4.1. kuulab ära konsultatiivkomitee esimehe ettekande ja annab hinnangu konsultatiivkomitee tööle;

3.4.2. kuulab ära rahvaste delegatsioonide ettekanded ja sektsioonide soovitused konsultatiivkomiteele;

3.4.3. võtab kongressi nimel vastu redaktsioonikomisjoni poolt ette valmistatud dokumendid;

3.4.4. lahendab organisatsioonilisi küsimusi;

3.4.5. võtab otsused vastu konsensuse alusel, kusjuures iga rahva delegatsioonil on üks hääl; organisatsioonilistes küsimustes otsustatakse delegatsioonide lihthäälteenamusega.

3.5. Tööpresiidium:

3.5.1. tööpresiidiumi liikmed juhatavad vaheldumisi plenaaristungeid;

3.5.2. lahendab protseduurilisi (organisatsioonilisi) küsimusi, ent ka küsimusi, mis pole määratletud käesoleva kodukorraga.

3.6. Redaktsioonikomisjon:

3.6.1. koosneb kõigi rahvaste delegatsioonide esindajatest, igalt delegatsioonilt üks liige;

3.6.2. Redaktsioonikomisjoni juhtkonna soovitab konsultatiivkomitee ja see kinnitatakse esimesel istungil;

3.6.3. kooskõlastab kongressi lõppdokumendi eelnõu, konsultatiivkomitee või delegatsioonide soovitatud muude dokumentide (pöördumised, deklaratsioonid, avaldused) eelnõud;

3.6.4. otsustab konsensuse alusel;

3.6.5. võtab vastu delegaatidelt parandusettepanekuid lõppdokumendile, aga samuti muude dokumentide eelnõusid tööpresiidiumi määratud tähtajani.

3.7. Sektsiooniistungid

3.7.1. Sektsioonide ülesanne on koostada soovitused soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööks kuni järgmise kongressini.

3.7.2. Sektsioonide arvu ja teemad otsustab konsultatiivkomitee.

3.7.3. Sektsioonid võivad kutsuda osalema oma töös ka eksperte, samuti kongressi vaatlejaid ja külalisi.

3.7.4. Iga sektsioon valib vastavalt konsultatiivkomitee soovitustele esimehe, kaks aseeseimeest ja sekretäri.

3.8. Dokumentide vastuvõtmine kongressi nimel.

3.8.1. Kongress võtab vastu:

3.8.1.1. soome-ugri rahvaste maailmakongressi lõppdokumendi;

3.8.1.2. pöördumisi ja deklaratsioone;

3.8.1.3. soovitused soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee edasiseks tööks.

3.8.2. Lõppdokument, nagu ka deklaratsioonid ja pöördumised esitab redaktsioonikomisjon ja võetakse vastu kongressi plenaaristungil.

3.8.3. Kongressi otsused on soome-ugri rahvastele soovituslikud, soome-ugri rahvaste konsultatiivkomiteele ja kongressi tööorganitele kohustuslikud. Neid võib muuta ainult kongress ise.