Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programm II (2005-2009)

 

Riiklik abiprogramm uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride toetuseks (2005-2009)

1. TOETATAVAD VALDKONNAD
1.1. Haridus ja koolitus
1.2. Teadus
1.3. Kultuur
1.4. Teabevahetus
1.5. Tervis- ja keskkonnahoid

2. TOETUSVAHENDID
2.1. Pidev toetus
2.1.1. Uurali põlisrahvaste üliõpilaste koolitus Eestis
2.1.2. Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus
2.2. Ühekordsed toetused

Hõimurahvaste programm II (Riiklik abiprogramm uurali (soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride toetuseks (2005-2009)) on jätkuks samanimelisele programmile aastaist 1999-2004. Viimase tähtsust omariikluseta hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetamisel ja arendamisel on raske üle hinnata.

Programmi toel on rohkem kui 100 noorel hõimurahvaste esindajal olnud võimalus õppida Eesti kõrgkoolides, samuti on programmi vahendeist rahastatud mitmeid olulisi rahvusvahelisi üritusi (III ja IV soome-ugri rahvaste maailmakongress, IX rahvusvaheline fennougristikakongress jm). Kõik see on kujundanud positiivset kuvandit Eesti riigi ja selle haridus-, kultuuri- ja välispoliitika kohta nii koostöös Soome ja Ungariga kui ka Venemaa suunal.

Programmi eesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed, sest eelkõige on tegu pikemas ajaperspektiivis realiseeruvate eesmärkidega. Praegugi õpib Eesti kõrgkoolides umbes 80 hõimurahvaste üliõpilast, kelle õpingud jätkuvad ka lähiaastatel.

Riiklikus programmis "Hõimurahvaste programm II" ei korrata eelmises programmis toodud põhimõisteid ja strateegilisi eesmärke. Uue programmi koostamisel analüüsiti põhjalikult varasemate aastate tegevust, võrreldi seda kaugemate eesmärkide saavutamiseks vajalikuga ning saadud analüüsi tulemusena koostati jätkuprogramm.

Programmi temaatika jaguneb viieks toetatavaks valdkonnaks (haridus ja koolitus, teadus, kultuur, teabevahetus ning tervis- ja keskkonnahoid), mis on kavandatud üksteist vastastikku toetavatena. Valdkondade eesmärkide määratlemisel on juhindutud:

Programmi juhib haridus- ja teadusministri moodustatav programminõukogu, kes otsustab programmi vahendite jaotuse avaliku konkursi korras laekunud projektidele. Programminõukogul on õigus ka iseseisvalt algatada programmi eesmärkidega kooskõlas olevaid projekte, samuti muuta erinevate valdkondade rahastamise proportsioone lähtuvalt konkreetsete projektide edukusest ning ajas muutuvatest eelistustest.

1. TOETATAVAD VALDKONNAD
1.1. Haridus ja koolitus

Programmi eesmärkideks hariduse ja koolituse alal on aidata kaasa uurali põlisrahvaste:

 • omakeelse rahvusliku haritlaskonna arengule,
 • emakeelse koolihariduse taastamisele või loomisele,
 • omakeelse õpetamise metoodika väljatöötamisele eelkõige emakeele, võõrkeelte ja ajaloo alal,
 • kultuuritraditsioonide ja ajalootunnetuse säilitamisele,
 • õigusliku eneseteadvuse kasvule,
 • integreerumisele tänapäeva maailma,
 • konkurentsivõimelisemaks saamisele nüüdismaailmas.

Programm toetab eelkõige järgmisi projekte: 

 • lektorite kutsumine Eestisse, võimaldamaks Eestis viibivatel uurali põlisrahvustest üliõpilastel emakeeles õppida ja oma rahvuskultuurist osa saada, et vältida üliõpilaste kontakti katkemist oma rahvusega,
 • täiendõpe ja -koolitus erinevates vormides, eriti uurali põlisrahvaste õpetajate täiendkoolitus,
 • uurali põlisrahvaste keelekümblusprojektid,
 • emakeelse õppemetoodika väljatöötamine (kursused, seminarid, nõustamine),
 • emakeelse õppekirjanduse, õppevahendite ja abimaterjalide väljaandmine.

Pideva toetusena tagab programm uurali põlisrahvustest üliõpilastele, eelistatavalt magistrantidele ja doktorantidele, akadeemilise hariduse andmise Eesti kõrgkoolides erinevatel erialadel ning Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse ülalpidamise.

1.2. Teadus

Programmi eesmärkideks teaduse alal on aidata kaasa uurali põlisrahvaste:

 • rahvusteaduste arengule ja kultuuripärandi väärtustamisele,
 • parema enesetunnetuse loomisele, nende ellujäämisstrateegiate väljatöötamisele, oma olukorra parandamisele ja praktiliste probleemilahenduste leidmisele demograafia, sotsioloogia, õigusteaduse, politoloogia, majandusteaduse jm teadusalade saavutuste rakendamisega,
 • keelte kasutusala laienemise eelduste loomisele,
 • enesest lähtuva ajalookäsituse loomisele,
 • kultuuritraditsiooni kogumisele, talletamisele ja säilitamisele.

Programm toetab eelkõige järgmisi projekte:

 • teadusvahetus ja teadlaste koolitusprogrammid,
 • uurimisprojektid (sh ühisprojektid), eriti rakendusliku suunitlusega uurimused,
 • keelekorraldus (sh terminiloome) ja keeletehnoloogiliste rakenduste väljatöötamine,
 • teaduskonverentsid, seminarid, nõupidamised,
 • ühisekspeditsioonid,
 • teaduspublikatsioonid (sh ühispublikatsioonid Eesti ja teiste maade teadlastega, interneti-väljaanded ja andmebaasid),
 • krestomaatiliste suurteoste (sõnastikud, grammatikad, allikapublikatsioonid) koostamine ja väljaandmine,
 • rahvusentsüklopeediate ja teaduskirjanduse väljaandmine uurali põlisrahvaste keeltes.

1.3. Kultuur

Programmi eesmärkideks kultuuri alal on:

 • toetada põliste oskuste säilimist ning autentse rahvakultuuri viljelemist,
 • leida võimalusi uurali põlisrahvaste tänapäevase rahvusliku kultuuri toetamiseks,
 • toetada põlise kultuuripärandi ja rahvusliku mälu säilitamist tänapäevastel infokandjatel,
 • toetada nii uurali põlisrahvaste omavahelist kultuurivahetust kui ka uurali põlisrahvaste kultuuride tutvustamist teistele rahvastele,
 • toetada Eestis säilitatava uurali põlisrahvaste kultuuripärandi (rahvaluule ja -kunst) viimist uurali põlisrahvaste aktiivsesse kultuurikäibesse.

Programm toetab eelkõige järgmisi projekte:

 • uurali põlisrahvaste ja Eesti ühisprojektid kõigil kunstialadel, sealhulgas koostöös teiste maailma põlisrahvastega,
 • uurali põlisrahvaste ilukirjanduse ja kultuurialaste raamatute, eriti lasteraamatute kirjastamine,
 • ekspeditsioonid rahvakultuuri õppimiseks ja talletamiseks,
 • õpikojad, mõttetalgud, välilaagrid ja seminarid uurali põlisrahvaste loomeinimestele,
 • uurali põlisrahvaste loomeinimeste enesetäiendamine Eestis (erialane enesetäiendamine, töö arhiivides),
 • Eesti loomeinimeste töö uurali põlisrahvaste asualadel.

1.4. Teabevahetus

Programmi eesmärkideks teabevahetuse alal on:

 • kaasa aidata uurali põlisrahvaste omakeelse teabevahetuse edenemisele rahva kogu asualal,
 • toetada infovõrkude loomist uurali põlisrahvaste asualadel,
 • kaasa aidata uurali põlisrahvaste omavahelisele teabevahetusele,
 • kaasa aidata maailma avalikkuse teavitamisele uurali põlisrahvaste probleemidest,
 • toetada infotehnoloogia vahendite laialdast kasutuselevõttu uurali põlisrahvaste teabevahetuses,
 • anda uurali põlisrahvastele tõest informatsiooni Eesti kohta.

Programm toetab eelkõige järgmisi projekte:

 • infotehnoloogia alased projektid,
 • võrguprojektid, millesse on haaratud mitme uurali põlisrahva esindajad,
 • ajakirjanduse, eriti laste- ja noorteajakirjanduse toetustellimused rahva kogu asualal,
 • koolitusprojektid,
 • uurali põlisrahvaste ajakirjanike ja teiste meediatöötajate enesetäiendamine Eestis,
 • Eesti ekspertide ja koolitajate töö uurali põlisrahvaste asualadel,
 • Eestit tutvustavate materjalide saatmine uurali põlisrahvaste asualade vastavatesse asutustesse (raamatukogud, õppeasutused, meediaasutused), samuti niisuguste materjalide loomine.

1.5. Tervis- ja keskkonnahoid

Programmi eesmärkideks tervis- ja keskkonnahoiu alal on:

 • aidata kaasa nende teadusalade saavutuste rakendamisele uurali põlisrahvastele ellujäämisstrateegiate loomiseks, olukorra parandamiseks ja praktiliste probleemilahenduste leidmiseks,
 • leida võimalusi uurali põlisrahvaste tervise, keskkonna ja lastega perede teadusliku ning rakendusliku uurimise toetamiseks,
 • aidata kaasa tervis- ja keskkonnahoiu-alase teadlikkuse kasvule uurali põlisrahvaste hulgas.

Programm toetab eelkõige järgmisi projekte:

 • demograafia-, ökoloogia- ja sotsioloogia-alased uurimisprojektid, eriti rakendusliku suunitlusega uurimused,
 • tervis- ja keskkonnahoiu-alased koolitusprojektid sh täiendkoolitus erinevates vormides (kursused, seminarid, õpikojad, mõttetalgud, välilaagrid, individuaalne enesetäiendamine) uurali põlisrahvaste tervishoiu ja keskkonna probleemidega tegelevatele inimestele,
 • tervis- ja keskkonnahoiu-alane selgitustöö,
 • Eesti keskkonna- ja tervishoiuekspertide ja -koolitajate töö uurali põlisrahvaste asualadel.

2. TOETUSVAHENDID

Toetuste jagamise otsustab vastavalt programmi eelistustele Hõimurahvaste programmi nõukogu, kes on kehtestanud ka taotluste vormid ja nende esitamise korra. Programminõukogul on õigus ka ise projekte algatada. Programmi raames võivad toetust taotleda Eesti Vabariigi juriidilised isikud. Eelistatavad on taotlused, milles osalevad uurali põlisrahvaste esindajad või organisatsioonid.

Programmi finantseerimine toimub Eesti Vabariigi riigieelarvelistest vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu mahus 3 miljonit krooni aastas.

2.1. Pidev toetus
2.1.1. Uurali põlisrahvaste üliõpilaste koolitus Eestis

Programmi raames tagatakse uurali põlisrahvaste üliõpilaste, eelistatavalt magistrantide ja doktorantide koolitamine. Kandidaatide valiku esitatud taotluste hulgast teeb programminõukogu. Programmi vahenditest kaetakse üliõpilaste õppekulud ja stipendium. Üliõpilaskandidaadid peavad üldjuhul valdama oma emakeelt ning olema enne Eestisse kutsumist lõpetanud vähemalt kõrgkooli I kursuse või vastava eriala keskeriõppeasutuse.

2.1.2. Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse ülesanded on määratletudtema statuudis. Keskuse jooksvad kulud kaetakse täielikult käesoleva programmi vahenditest vastavalt programminõukogu otsusele.

2.2. Ühekordsed toetused

Osa abist jagatakse ühekordsete toetustena (projektitoetused ja lähetustoetused).

Programmi raames võivad avaliku konkursi kaudu oma projektidele toetust taotleda Eesti Vabariigi juriidilised isikud, soovitavalt koostöös uurali põlisrahvaste esindajatega. Toetatakse uurali põlisrahvastega seotud teaduse, hariduse, kultuuri, teabevahetuse ning tervis- ja keskkonnahoiu- alaseid projekte vastavuses programmi eelistustega. Taotlus peab sisaldama projekti sisulist põhjendust ja eelarvet. Projektitoetusi jagab programminõukogu.

Lähetustoetusi jagatakse korraldaja(te) ettepanekul neile uurali põlisrahvaste esindajatele, kes on kutsutud osalema Eestis toimuvatel teadus-, haridus-, kultuuri- vm üritustel, kui lähetuskulusid ei ole võimalik katta muudest allikatest.