Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Toetuse taotlemine

 

PROJEKTITOETUSI võivad taotleda Eesti Vabariigi juriidilised isikud ning Eesti Vabariigi kodanikud ja residendid. Eelistatakse taotlusi, milles osalevad uurali põlisrahvaste esindajad.

Toetusi antakse neli korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris. Taotlused tuleb esitada 15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks.

Taotlus tuleb esitada taotlusblanketil ja vormistada arvutiga. Esitada tuleb kõik nõutud lisad. Nõukogul on õigus küsimuste tekkimisel nõuda täiendavaid dokumente. Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata ja esitatud dokumente ei tagastata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Soovituskirjade esitamine ei ole vajalik, kuid taotluses tuleb esitada soovitajate nimed ja kontaktandmed. Nõukogu ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi. Sekretariaat saadab taotlejale e-kirja taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Nõukogu ei eralda toetust tehnika ostmiseks, honorarideks, päevarahade hüvitamiseks ning eestlaste Eesti-sisesteks sõitudeks.

Programmi toetuse eest väljaantud paberkandjal raamatud tuleb pool aastat pärast raamatu ilmumist tasuta e-raamatuna kättesaadavaks teha.

Nõukogu ei toeta üldjuhul koosoleku päevaks toimunud projekte. Erandkorras on siiski võimalus küsida toetust ka koosolekute vahelisel ajal. Tingimuste täpsustamiseks tuleb pöörduda hõimurahvaste programmi nõukogu sekretäri poole (tel 737 6216; e-post: kadi dot sarv at ut dot ee).


Taotlused tuleb saata tähtajaks hõimurahvaste programmi nõukogu sekretariaadile nii paber- kui ka elektroonilisel kandjal. Kui taotlus on digitaalselt allkirjastatud, pole paberversiooni vaja saata.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Soome-ugri osakond
Ülikooli 18
50090 Tartu

e-post: kadi dot sarv at ut dot ee

tel/faks 737 6216

Kui taotluste esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Arvesse lähevad taotlused, mis on kannavad tähtaja kuupäeva postitemplit või on saadetud tähtajaks nõukogu sekretariaadi meiliaadressile. Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmises jaotuses.

Nõukogu otsustab toetuste eraldamise ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Nõukogu otsus avalikustatakse Fenno-Ugria Asutuse kodulehel (http://www.fennougria.ee) ning ugrimugri-listis.Projektitaotluse vorm

Nõutavad lisad projektitoetuse taotluse juurde:
Lisa 1. Projekti täielik kirjeldus ja rahataotluse sisuline põhjendus, mis sisaldab projektitaotlusele lisatud ankeedi vastuseid. Vajadusel kasuta lisalehti.
Lisa 2. Projekti eelarve.
Lisa 3. Taotluse esitaja või projektijuhi CV.