Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri keeleprojekt ELDIA alustas tööd

30.03.2010

Sellest kuust alustas tööd rahvusvaheline mitut teadusala ühendav uurimisprojekt ELDIA (European language diversity for all), mis uurib soome-ugri keelte olukorda ja elujõulisust ning nende kõnelejate keelteoskust.

Kolm aastat kestev projekt on suurim soome-ugri keeli sellisel määral käsitlev teadusprojekt läbi aegade. Teadusprojekti rahastab Euroopa Liidu seitsmes raamprogramm (7RP), teadusteema sai 482 taotluse seas omas valdkonnas kõrgeima hinde. Projekti teadustegevuseks eraldas Euroopa Liit 2.7 miljonit eurot.

Mainzi ülikooli professori Anneli Sarhimaa juhtimisel elluviidav projekt keskendub valitud mitmekeelsete kogukondade uurimisele, mis katavad peaaegu täielikult nende poliitiliste ja majanduslik-ühiskondlike olude spektri, milles Euroopa keelevähemused elavad: on väiksemaid ja suuremaid, vanu ja uusi kogukondi, on elujõulisi ja ohustatud, paremini või halvemini kaitstud ning standardiseeritud keeli.

Kõik valitud vähemuskeeled kuuluvad soome-ugri keelkonda, mis on olnud rahvusvaheliselt tuntud vähemuskeelte uurimises üsnagi alaesindatud. Projekti eesmärgiks on välja töötada Euroopa keelte elujõulisuse baromeeter (European Language Vitality Barometer, EuLaViBar), mis võimaldab mõõta, hinnata ja analüüsida mis tahes keelesituatsioone, keelelise tasakaalu muutusi ja nende mõjusid.

ELDIA meeskond hakkab uurima 14 keelesituatsiooni: võrukestel ja setudel Eestis, vepslastel, karjalastel ja setudel Venemaal, eestlastel ja karjalastel Soomes, meä- ja soome keele kõnelejatel Rootsis, kveenidel ja põhjasaamlastel Norras, ungarlastel Austrias ja Sloveenias ning eestlastel Saksamaal. Keeleteadlaste kõrval osalevad projektis statistikud, juristid ja sotsioloogid.

Eestit esindavad projektis Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professorid Karl Pajusalu ja Helle Metslang, teaduritena asuvad tööle Kadri Koreinik ja Kristiina Praakli, koostööd teevad Sulev Iva (TÜ), Sonja Laitinen (Helsingi ülikool) ja Sarah Bast (Mainzi ülikool), juriidiliste küsimustega tegeleb Marianne Meiorg (TTÜ). Projekti nõuandvas kogus on prof Martin Ehala ja prof Art Leete, projekti ettevalmistustöödes osales prof Birute Klaas.

Tartu Ülikooli ning ennekõike soome-ugri väikekeelte uurijate jaoks on projekt väga olulise tähtsusega, kuna see võimaldab osa võtta meile oluliste keelesituatsioonide ühtses süsteemis uurimisest ja hindamisest. Ühtlasi võimaldab Euroopa Liidu toetus kolme aasta jooksul läbi viia süstemaatilise uurimistöö.

8.-9. märtsil toimus Mainzi ülikoolis Saksamaal projekti avakonverents.


Eesti Teadusportaal: Euroopa Liidult 2.7 miljonit eurot soome-ugri vähemuskeelte uurimiseks

03.12.2009 EL rahastab soome-ugri vähemuskeelte uurimist


EU project to protect and preserve languages

ELDIA projekt ja konsortsium (EST)