Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EL nõuab Arktika-poliitika resolutsioonis saamide kaitsmist

01.02.2011

Euroopa Parlament hääletas 20. jaanuaril Strasbourgis jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika resolutsiooni poolt, kus on nõutud saamide kaitsmist nii Euroopa Liidu riikidelt kui ka Venemaalt.

Dokumendi 39. punkt nõuab tungivalt, et EL edendaks aktiivselt Põhja-Venemaal elavate soome-ugri rahvaste kultuuri- ja keeleõigusi. 35. punkt märgib aga, et põlisrahvaste õigus puhtale loodusele kuulub samuti inimõiguste valdkonda.

Dokument ergutab Arktikaga piirnevaid liikmesriike alustama läbirääkimisi uue Põhjamaade saami konventsiooni ratifitseerimiseks ning kutsub kõiki Arktika piirkonna riike, eelkõige Venemaa valitsust heaks kiitma ja kinnitama ÜROs 2007. aastal vastu võetud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni.  

Resolutsioonis on veel nõutud põlisrahvaste suuremat kaasamist poliitilistesse otsustesse. 34. punkt tunnistab Arktika põlisrahvaste eriseisundit ja rõhutab vajadust võtta vastu konkreetsed meetmed, et kaitsta põlisrahvaste kultuuri, keelt ning maaõigust ILO konventsioonis nr 169 määratletud viisil.
 
Samas on tunnustatud põlisrahvaste huvide poliitilise organiseerituse taset saami parlamentides ja Saami Nõukogus, põlisrahvaste organisatsioonides ja Arktika Nõukogus.

ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika deklaratsioon võeti vastu raportöör Michael Gahleri poolt väliskomisjonile koostatud raporti põhjal. Komisjonis toimunud lõpphääletusel 16. detsembril hääletas poolt 46 liiget, seitse jäi erapooletuks. Eestist osales hääletusel asendusliige Indrek Tarand.

Euroopa Parlament: ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika