Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna pälvis udmurt Olga Vernjajeva

17.05.2012

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2012. aasta Ilmapuu auhinna Udmurdimaa geograafiaõpetajale, kodu-uurijale ja keskkonna-projektide algatajale Olga Vernjajevale kohalike heakorratööde läbiviimise eest, mis suurendasid laste huvi kodukoha tundmaõppimise vastu.

Olga Vernjajeva on Tšekani põllumajandusliku keskkooli kauaaegse geograafiaõpetajana andnud suure panuse oma õpilaste aktiivse eluhoiaku kujundamisse. Ta juhib kooli kodu-uurijate tööd: koos õpilastega uuritakse talurahva vanu kombeid, kogutakse andmeid kolhoosi ja küla ajaloo kohta, käiakse matkadel.

Olga Vernjajeva õpilased võtavad osa loomingulistest konkurssidest, olümpiaadidest ja vabariiklikest kodu-uurijate kokkutulekutest. Noorukite tööhõiveprogrammide autorina on Olga Vernjajeva suurendanud noorte udmurtide huvi oma kodukoha tundmaõppimise vastu, propageerinud turismi ja tervislikku elulaadi.

Noorte tööbörsi rahalisel toetusel tähistasid kooli kodu-uurimisringi liikmed projekti "Udmurdimaa geograafiline keskpunkt" raames Tšekani külast Udmurdi geograafilise keskpunktini viiva tee infotahvlitega. Udmurdimaa geograafilist keskpunkti märkiva sildi juurde loodi matkajatele puhkekoht. Projekti "Turismirajad" abil puhastati aga Kesk- ja Lõuna-Udmurtia kõrgem punkt (u 300 m) võsast ning paigaldati laud ja pingid.

Projekti "Puhtad allikad" raames tehti korda juurdepääs Tšekani küla allikatele, puhastati allikate ümbrus veetaimedest ja prügist, uuendati ja remonditi ehitised ning rajati veevõtu- ja pesuloputuskohad. Projektiga loodi ajutised suvised töökohad neljale noormehele.

Kohalike heakorrastustöödega on vahetult seotud just sotsiaalprojektides osalevatel vähekindlustatud perede lapsed, kes õpivad pakutava töö käigus vajalikke tööoskusi ning saavad pärast oma töö eest ka tasu.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 25 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, kultuuritöötajaid, talupidajaid, ajakirjanikke, kunstnikke ning teiste elualade esindajaid. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja kolmandat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suuruseks on 2500 eurot. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 17. maile.

Hõimurahvaste programmi nõukogu


Vernjajeva õpilased Udmurdimaa geograafilises keskpunktis. Foto: HP