Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents 7.–8.03 2013 Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ühisel korraldamisel toimuv rahvusvaheline konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim“ toob 7.–8. märtsil Tartusse erinevate teadusalade uurijad, et luua interdistsiplinaarne diskussioon ja tutvustada uuemaid teadustulemusi läänemeresoome keelte ja kultuuride ajaloost ning ka tänasest olukorrast.

Kaks mahukat konverentsipäeva pakuvad osalejatele võimalust kaasa mõelda 37 sektsioonettekandele ning neljale plenaarettekandele. Plenaaresinejateks on palutud Helsingi Ülikooli soome keele, soome-ugri keelte ja skandinavistika osakonna teadur, postdoktorant Petri Kallio, Jyväskylä Ülikooli etnoloogiaprofessor Laura Stark, Helsingi Ülikooli folkloristikaprofessor Lotte Tarkka ning Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso.

Läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents on pühendatud Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessorile Tiit-Rein Viitsole, kes tähistab konverentsi eel 75. sünnipäeva.

Konverentsi avaõhtul 7. märtsil toimub Ülikooli kohvikus professor Tiit-Rein Viitso 75. sünnipäeva auks pidulik vastuvõtt, kuhu on oodatud kõik konverentsil osalejad. NB! Juubilar on palunud teada anda, ei soovi kingitusi ega lilli, vaid palub selle asemel toetada liivikeelsete raamatute väljaandmist (Liivi Sõprade Selts, kontonumber 221053955884, Swedbank; tulumaksuvabastuse huvides tuleks selgitusse lisada ka annetaja isikukood).

Täpsem teave ja konverentsi programm on konverentsi koduleheküljel.

Konverentsi korraldustoimkond:
Madis Arukask, Heinike Heinsoo, Eva Saar, Mihkel Tõnnov, Ergo-Hart Västrik
 


Esimene ringkiri

Läänemeresoome keelte, kultuuride ja rahvaste uurimine on viimastel aastatel mitmekesistunud nii ainese kui meetodite poolest. Siiski pole läänemeresoome rahvastele pühendatud interdistsiplinaarsed teadusfoorumid sagedased. Selle konverentsi eesmärgiks on hoogustada erinevate teadusalade uurijate vahelist diskussiooni ja tutvustada uuemaid teadustulemusi läänemeresoome keelte ja kultuuride ajaloost ning ka tänasest olukorrast. Kõrvuti keeltega on konverentsi huvifookuses läänemeresoome rahvaste kultuurilugu, mis peegeldub erinevates folkloorižanrides, ühiskondlikes protsessides ja ainelises kultuuris, mida on koos keeleainesega talletatud enam kui sajandi jooksul. Konverentsiga on kavas alustada uut läänemeresoome konverentside sarja Tartu Ülikoolis, kus on alates 19. sajandi algusest töötanud mitmeid silmapaistvaid läänemeresoome keelte ja kultuuride uurijaid.

Konverents on pühendatud Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte emeriitprofessorile Tiit-Rein Viitsole, kes tähistab konverentsi eel 75. juubelit. Tiit-Rein Viitso on oma uurimustes käsitlenud paljusid maailma keeli, kuid tema teaduslike huvide keskmes on jätkuvalt läänemeresoome keeleala kujunemine.

Konverents keskendub ennekõike väiksematele läänemeresoome rahvastele Venemaal (nt karjala, livvi, lüüdi, vepsa, vadja, isuri, ingerisoome, setu) ja mujal (nt liivi, kveeni, meä), jättes kõrvale Eesti- ja Soome-kesksed teemakäsitlused. Oodatud on ettekanded järgmistes uurimisvaldkondades:

* keeleteadus (mh keeleajalugu, sotsiolingvistika jm alldistsipliinid),
* folkloristika (nii minevikulises kui kaasaegses perspektiivis),
* etnoloogia ja kultuuriantropoloogia,
* inimgeograafia.

Konverentsi töökeelteks on läänemeresoome keeled, inglise ja vene keel. Ettekande pikkus on 20 minutit, millele lisandub 10 minuti diskussiooniks. Konverentsil ettekandega esinemiseks palume saata teesid, mille maht on 400 kuni 600 sõna, 10. jaanuariks 2013 konverentsi sekretärile Eva Saarele aadressil eva.saar@ut.ee. Teeside vastuvõtmisest antakse teada järgmise ringkirjaga hiljemalt 1. veebruariks 2013. Konverentsi osavõtumaks on 30 eurot.

Korraldustoimkonna nimel,
Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik,
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut

Ringkiri pdf-failina eesti keelessoome keeles, inglise keeles ja vene keeles.

Konverentsi info