Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sektsioon "Keel ja haridus"

Sektsioon "Keel ja haridus" oli üks kongressi suurimaid, selle töös osales üle 150 inimese. Ettekannetega esines 34 osalejat, kes esindasid 26 soome-ugri rahvast.

Pärast ettekandeid toimus arutelu soome-ugri keelte õppimise, arendamise ja kasutamise; ühiskonna, kooli ja perekonna koostöö ning kodanikualgatuse tõhustamise teemadel.

Sektsiooni töös osalejad:

• Märgivad, et õigus õppida emakeelt ning saada emakeelset kasvatust ja haridust on üks põhilisi inimõigusi. Rahvusvaheline ja siseriiklik õigus näeb ette keeleliste õiguste rakendamist, olulisemateks taolisteks seadusaktideks on riikide põhiseadused ning Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta.

• Osutavad erilist tähelepanu asjaolule, et soome-ugri keelte kasutamine haridussüsteemis ja sotsiaalses elus on vähenemas.

• Kutsuvad riiklikke võimuorganeid ja kohalikke omavalitsusi, perekondi ja soome-ugri rahvaste avalikkust koostama ühiselt soome-ugri keelte toetamiseks ja arendamiseks mõeldud tõhusaid programme, emakeelte õppimise ja õpetamise tänapäevaseid metoodikaid, ning toetama emakeelset haridust.

• Pööravad tähelepanu sellele, kui oluline on kakskeelsus ja selleks vajalike tingimuste olemasolu nii enamusrahvuse kui ka vähemusrahvuste olukorras.

• Soovitavad keelekümblusmetoodikat ja selle aktiivset kasutamist eeskätt laste varajases keeleõppes.

• Kutsuvad üles:
- kindlustama keelelist järjepidevust haridusprotsessi kõigil tasanditel;
- säilitama väikekoole soome-ugri rahvaste traditsioonilistel asualadel;
- arendama välja emakeelsete õppeasutuste süsteemi.

• Pöörduvad riigipeade ning võimuorganite ja kõrgkoolide juhtide poole palvega vältida eelarvekärpeid emakeeleõppega seotud valdkondades.

• Soovitavad riigivõimudel koostöös teadlastega uurida keelte tegelikku olukorda soome-ugri rahvaste asualadel.

• Annavad soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee juhile ülesande jälgida eeltoodud punktide täitmist ning anda olukorrast ülevaade kongressidevahelisel konverentsil.