Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lahkus mordva keelte tundja Valdek Pall

18.04.2013

Eile suri emeriitprofessor, kohanimede ja eesti murrete tuntud uurija, sõnaraamatute koostaja ning rahvusvaheliselt tunnustatud fennougrist Valdek Pall (sünd 1927), kes on uurinud ka ersa ja mokša keelt.

Akadeemik Paul Aristel oli plaan koolitada Tartu Ülikoolis iga uurali keele kohta oma asjatundja. Mordva keelte tundjaiks koolitati Valdek Pall ja Valmen Hallap, nende sellealane töö algas 1952. aastal.

Valdek Pall leidis, et mordva keeltel on uralistikas täita küllaltki oluline roll. Neis on säilinud mitmeid ürgseid jooni ning uuendusi, millele ei leidu vasteid üheski uurali keeles. Kahjuks jäi Ariste plaan uralistika arendamisel Eestis Palli arvates mordva keelte osas täitmata.

1964. aastal avaldas Pall uurimuse "Konditsionaal mordva keeltes", 1966. aastal ersa keele õpiku konspekti ja sõnaloendi. Õpiku täiendatud trükk ilmus aastal 1996.

Intervjuu Valdek Palliga ajakirjas Oma Keel (2002)