Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lõunõeesti kirändusele pühendet konvõrents 15.–16.11

15.–16. novvembril 2013 peetäs Tarton lõunõeesti kirändusele pühendet konvõrents. Kiä taht sääl ettekannõt pitäq, pallõmiq tuust teedäq andaq. 

Konvõrendsi kõrraldasõq Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuur'miisi keskus ni Kultuuritiidüisi ja kunstõ instituut'. Konvõrendsi tüüpäälkiräs on edimält lepüt "Regionaal'kirändüs: kiil', edesiandminõ, keskkund". 

Viimätsil aastakümnil om lõunõeesti kirändüs tennüq läbi ummamuudu vahtsõstsündümise. Ilmunuq om suur' hulk Lõunõ-Eesti keeleperändüsest ja paigavaimust sündünüid kirändüsteossit; lõunõeesti kirändüs om saanuq selgembäq piiriq nii mõttõ ku kõrraldusõ poolõst. Uur'miisigaq om lõunõeesti kirändüst läbi valgustõt seeniq viil õnnõ paiguldõ. Tahamiq konvõrendsil märgütäq innekõgõ tuud, kuimuudu lõunõeesti kirändüst (vai kirändüisi) seletäq. Oodõduq ommaq ettekandõq, miä silmäseq keelelist hindäpidämist kirändüsen ni tuugaq köüdetüid ümbrepandmisprotsesse, niisama kotusõ ja kirändüse vaihõkõrdo kaemisõq, a ka võrrõlusõq muu Õuruupa regionaal'kirändüisi ni näide tallitusprotsessega. Lisas laembalõ silmämisele ommaq oodõduq ka ettekandõq lõunõeesti ütsikautoriist, -teossist ja kirändüsnättüisist. Tõõsõl pääväl kaemiq inämb regionaal'kirändüse ümbrepandmisõgaq köüdetüt ni haaramiq tüütarõ muudu arotuisihe kirändüspraktikit nii Lõunõ-Eestist ku kavvõmbist kandõst.

Konvõrendsi edimädse päävä tüükeelis ommaq eesti kiil' ni kõik' lõunõeesti keeleq iinotsan võro keelegaq, tõõsõl pääväl ka mitmõq muuq maailma keeleq.

Kiä taht tetäq ettekannõt, pallõmiq tuust teedäq andaq kõgõ ildampa 10. juunis Mart Velskrile (mart.velsker@ut.ee) vai Kadri Tüürile (tyyr@ut.ee). Ettekandõ täpsät päälkirjä ja lühükeisi kokkovõttit (kooniq 3000 tähemärki) oodamiq 16. septembris.

Konvõrendsi kõrraldustoimkunna nimel

Triin Iva, Kadri Tüür, Mart Velsker
 15.–16. novembril 2013 toimub Tartus lõunaeesti kirjandusele pühendatud konverents, ootame teateid ettekande tegemise soovist. 

Konverents korraldajateks on Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus ning Kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Konverentsi esialgseks tööpealkirjaks on "Regionaalkirjandus: keel, vahendamine, keskkond". 

Viimastel aastakümnetel on lõunaeesti kirjandus teinud läbi omalaadse renessansi. Ilmunud on suur hulk Lõuna-Eesti keelelisel pärandil ja lokaalsel identiteedil põhinevaid kirjandusteoseid; nii ideelisel kui institutsionaalsel tasandil on lõunaeesti kirjandus omandanud üha selgemaid piirjooni. Uurimuslikust vaatenurgast on lõunaeesti kirjanduse fenomeni läbi valgustatud seni veel vaid pisteliselt. Soovime konverentsil arutleda eeskätt selle üle, kuidas määratleda lõunaeesti kirjandust (või kirjandusi). Oodatud on ettekanded, mis vaatlevad keelelist identiteeti kirjanduses ning sellega seotud tõlkeprotsesse, samuti koha ja kirjanduse suhete käsitlused, aga ka võrdlused mujal Euroopas leiduvate regionaalkirjanduste ning nende toimimisprotsessidega. Lisaks üldistavale vaatenurgale on teretulnud ka ettekanded lõunaeesti üksikautoritest, -teostest ja kirjandusnähtustest. Teisel päeval keskendume regionaalkirjandusega seotud tõlkeprobleemidele, kaasates tööpaja-laadis aruteludesse kirjanduspraktikuid nii Lõuna-Eestist kui kaugematest kantidest.

Konverentsi esimese päeva töökeelteks on eesti keel ning kõik lõunaeesti keelekujud eesotsas võru keelega, teisel päeval ka mitmed muud maailma keeled.

Ettekande tegemise soovist palume teatada hiljemalt 10. juuniks Mart Velskrile (mart.velsker@ut.ee) või Kadri Tüürile (tyyr@ut.ee). Ettekande täpset pealkirja ja lühikesi teese (kuni 3000 tähemärki) ootame 16. septembriks.

Konverentsi korraldustoimkonna nimel
Triin Iva, Kadri Tüür, Mart Velsker