Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Asutati emeriitprofessor Valdek Palli nimeline fond

15.10.2013

Täna asutati SA Tallinna Ülikooli Arendusfondi juurde emeriitprofessor Valdek Palli nimeline fond, mille eesmärk on eesti keeleteadlase ja rahvusvaheliselt tunnustatud fennougristi mälestuse jäädvustamine soome-ugri teaduse ja kultuuri toetamise kaudu.

Fond on loodud toetama soome-ugri teadusele ning kultuuritegevusele suunatud projektide läbiviimist, professor Valdek Palli isikliku raamatukogu ja vaimse pärandi säilitamise ja tutvustamisega seotud töid, soome-ugri teaduskirjanduse, rahvariiete, käsitöö ja maalide kogu avaldamist ja täiendamist, soome-ugri teemaliste trükiste väljaandmist ja mälestusõhtute läbiviimist ning Eestis elavate ersade ja mokšade kultuuripärandi säilitamist.

Asutamislepingule kirjutasid alla MTÜ Ersa kultuuriühing Sjatko esindaja Natalia Abrosimova, Valdek Palli poeg Imre Pall ning SA Tallinna Ülikooli Arendusfondi juhatuse liige Tiina Tambaum.

Valdek Pall (1927–2013) on kirjutanud üle 130 teadustöö,  tema uurimisvaldkonnad olid toponüümika, eriti kodukandi Põhja-Tartumaa kohanimed, eesti idamurded ja eesti keele ajalugu. Pall uuris ka ersa ja mokša keelte ajalugu. Ta oli esimene eestlane, kes valdas ersa keelt ja käis ekspeditsioonidel Mordvamaal. Pall leidis, et mordva keeltel on uralistikas täita küllaltki oluline roll – neis on säilinud mitmeid ürgseid jooni ning uuendusi, millele ei leidu vasteid üheski uurali keeles.

1964. aastal avaldas Pall uurimuse "Konditsionaal mordva keeltes", 1966. aastal ersa keele õpiku konspekti ja sõnaloendi. Õpiku täiendatud trükk ilmus aastal 1996.

Tallinna ülikool: fondi statuut ja info emeriitprofessor Valdek Palli kohta 

Fondile saab teha annetusi SA Tallinna Ülikooli Arendusfondi allkontole 222058319550.