Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Finnugor Világ tutvustas Eesti hõimuliikumist

27.12.2013

Ungari soome-ugri suhteid edendava Reguly seltsi infolehe Finnugor Világ detsembrinumber tutvustab lugejatele põhjalikult Eesti hõimuliikumist.

Infolehe Finnugor Világ (soome-ugri maailm) vastutav väljaandja ja Reguly seltsi kauaaegne esimees Sándor Csúcs osales ettekandega eelmisel hõimupäevakonverentsil ning annab artiklis sealsetest tervitustest ja ettekannetest põhjaliku ülevaate.

Kõige inforikkamaks pidas ta vepsa etnograafi ja rahvuspoliitiku Zinaida Strogralštšikova käsitlust vepslaste ja teiste väikeste läänemeresoome rahvaste veel mitte täiesti lootusetust kultuuri- ja haridusolukorrast.

Põhjalikumalt vaatleb ta ka ettekannet Komimaa rahvuslikust liikumisest ja 1992. aastal Sõktõvkaris korraldatud esimese soome-ugri maailmakongressist. Selle autor Valeri Markov on Csúcsi sõnul soome-ugri rahvaste rahvusliikumise eestvedajana ka ise osavalt balansseerinud altpoolt tulevate rahva ootuste ning ja võimude salajaste kavatsuste vahel.

Konverentsijärgne hõimupäevade peakontsert Mustpeade majas oli Sándor Csúcsi hinnangul hoolimata esinejate erinevast tasemest väga muljetavaldav ning põhjalik kursus soome-ugri rahvalauludest ja -tantsudest, mille korraldamise eest jagas ta kiidusõnu ürituste eestvedajale Fenno-Ugria Asutusele.

Kirjutaja pani imeks, et kolmes linnas – Tallinnas, Tartus ja Viljandis – läbi viidud tiheda kontserdi-, näituse ja filmiprogrammi koordineerijaks oli sedavõrd väike asutus ning avaldas selle eest suurt tänu.

Hämmastusega vaatas külaline ka Eestis välja antud soome-ugri raamatuletti: ainuüksi udmurdi keelest viimastel aastatel tõlgitud raamatuid loendas ta kokku 25.

Väljaande raamatuülevaates käsitleb Sándor Csúcs MTÜ Fenno-Ugria Asutuse poolt 2011. aastal välja antud "Uurali keelte sõnaraamatut", mille koostaja oli Eva Saar. Igapäevaseid väljendeid, soome-ugri sugulassõnu erinevates soome-ugri keeltes võrdleva väikese sõnaraamatu näol on arvustaja meelest tegemist tõelise keeleteadusliku hõrgutisega, mis laseb aimu saada sugulaskeelte omavahelistest suhetest ja võõrmõjudest.

Kuna sõnaraamatus pole toodud vasteid kõikides soome-ugri keeltes (näiteks lapi murretes ja mitmetes tänini kõneldavates samojeedi keeltes) leiab arvustaja, et koostaja oleks võinud oma keelevalikut ka põhjendada.

Sugulassõnade loetelud on hoolimata väikesest mahust heaks näiteks soome-ugri keelte sugulusest, küll aga pidanuks koostaja selguse mõttes kommentaare jagama nende sõnade kohta, mis etümoloogiliselt konkreetsesse sõnaperesse ei kuulu.

Ülevaade mainib olulise soome-ugri teemalise raamatuna ka Fenno-Ugria Asutuse aastaraamatut "Soome-ugri sõlmed", mis koondab 2012. aasta hõimupäevade konverentsi ettekandeid ning ülevaateid soome-ugri maailmas toimuvast.

Kirjutajas tekitab imetlust ja kadedust aastaraamatu lõpus avaldatud kronoloogia Fenno-Ugria Asutuse korraldatud ja koordineeritud üritustest, mida on iga kuu vähemalt neli ning oktoobris isegi mitu tosinat.