Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Finnugor Világ tutvustas Eesti hõimutegevust

27.12.2013

Ungaris tegutseva ja soome-ugri suhteid edendava Reguly seltsi infoleht Finnugor Világ detsembrinumber tutvustab lugejatele põhjalikult Eesti hõimutegevust.

Infolehe Finnugor Világ (soome-ugri maailm) vastutav väljaandja ja Reguly seltsi kauaaegne esimees Sándor Csúcs osales ettekandega hõimupäeva konverentsil ning annab oma artiklis ülevaate seal peetud ettekannetest.

Kõige inforikkamaks peab ta vepsa etnograafi ja rahvuspoliitiku Zinaida Strogralštšikova käsitlust vepslaste ja teiste läänemeresoome väikerahvaste veel mitte täiesti lootusetust kultuuri- ja haridusolukorrast.

Põhjalikumalt vaatleb ta ka Valeri Markovi ettekannet Komimaa rahvusliikumise ja 1992. aastal Sõktõvkaris korraldatud esimese soome-ugri maailmakongressi tagamaadest. Csúcsi sõnul on Markov soome-ugri liikumise eestvedajana ise osavalt balansseerinud altpoolt tulevate rahva ootuste ning ja võimude salajaste kavatsuste vahel.

Kongressijärgne hõimupäevade peakontsert oli Sándor Csúcsi hinnangul hoolimata esinejate erinevast tasemest vägagi muljetavaldav ning põhjalik kursus soome-ugri rahvalauludest ja -tantsudest. Kirjutaja paneb imeks, et kolmes linnas – Tallinnas, Tartus ja Viljandis – läbi viidud tiheda kontserdi-, näituse ja filmiprogrammi koordineerijaks oli sedavõrd väike organisatsioon nagu MTÜ Fenno-Ugria Asutus.

Hämmastusega vaatas külaline ka Eestis välja antud soome-ugri raamatuletti: ainuüksi udmurdi keelest viimastel aastatel tõlgitud raamatuid loendas ta kokku 25.

Väljaande raamatuülevaates käsitleb Sándor Csúcs Fenno-Ugria Asutuse poolt 2011. aastal välja antud "Uurali keelte sõnaraamatut", mille koostajaks oli Eva Saar. Igapäevaseid väljendeid ja soome-ugri sugulassõnu eri soome-ugri keeltes võrdleva väikese raamatu näol on arvustaja meelest tegemist tõelise keeleteadusliku hõrgutisega, mis laseb aimu saada sugulaskeelte omavahelistest suhetest ja võõrmõjudest.

Kuna sõnaraamatus pole toodud vasteid kõikides soome-ugri keeltes (näiteks lapi murretes ja mitmes tänini kõneldavas samojeedi keeles), leiab arvustaja, et koostaja oleks võinud oma keelevalikut ka põhjendada. Sugulassõnade loetelud on hoolimata väikesest mahust heaks näiteks soome-ugri keelte sugulusest, küll aga pidanuks koostaja selguse mõttes kommentaare jagama nende sõnade kohta, mis tunduvad etümoloogiliselt võõrad.

Ülevaade mainib olulise soome-ugri teemalise raamatuna ka Fenno-Ugria Asutuse aastaraamatut "Soome-ugri sõlmed", mis koondab 2012. aasta hõimupäevade konverentsi ettekandeid ning ülevaateid soome-ugri maailmas toimuvast. Kirjutajas tekitab imetlust ja kadedust aastaraamatu lõpus avaldatud kronoloogia Fenno-Ugria korraldatud ja koordineeritud üritustest, mida on iga kuu vähemalt neli ning oktoobris isegi mitu tosinat.

Reguly selts